Forening Generalforsamling på Notmarkhus Tirsdag, d. 14. marts 2017 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Årsberetning v. formanden 4. Regnskabet aflægges v. kassereren 5. Fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag 7. Valg til bestyrelse og suppleantposten På valg er: Dagmar Clausen Rita B. Nielsen Erling Paulsen Frede Vendelbo Jensen Horst Grunfeldt (suppleant) 8. Valg af revisor og revisorsuppleant På valg er: Svend Erik Sørensen (revisor) 9. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal - ifølge vedtæg­terne-tilstiles bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen vil enhedschef Joan Reimann holde foredrag om Natur- og Erhvervsstyrelsens opbygning i Augustenborg. Der serveres kaffe med kringle. Pris: a kr. 60,- Vel mødt. Bestyrelsen. Foreningen holder løbende udstillinger i et vindue i byens hovedgade og en årlig byvandring inden for kommunen.

På generalforsamlingen den 4. marts 2010 blev der besluttet en navneændring forforeningen (på grund af kommunesammenlægningen) til: LOKALHISTORISK ARKIV FOR AUGUSTENBORG OG OMEGN Arkivet som sådan er oprettet den 5. april 1978, men forud for det var der et Lokalhistorisk udvalg, der blev oprettet i 1971. Arkivet har til formål at indsamle og opbevare lokalarkivalier af enhver art, der kan belyse lokalhistorien, herunder genstande, skrifter, gamle fotografier, båndoptagelser af levnedsskildringer, oplysninger om sæder og skikke og lignende, for herigennem at bevare fortiden for fremtiden. Tillige ved fotografering af landskaber, bygninger o.a. fastholde nutiden for eftertiden. Fra tid til anden, f.eks. når omfanget af indsamlet materialer muliggør dette, afholdes skiftende udstil- linger for publikum, ligesom der evt. kan afholdes andre arrangementer af forskellig art. Arkivet er en i hver henseende fri og uafhængig insti- tution. Som medlem kan optages enhver, der vil støtte arkivets arbejde, såvel aktivt som passivt. Arkivets kontigent fastsættes for 1 år af gangen på den ordinære generalforsamling. Er for tiden: for enlige og 75 kr. og for ægtepar 100 kr. Arkivets øverste myndighed er en generalforsamling, og der er udarbejdet en række vedtægter som nærværende er udskrift af. Der afholdes ordinærgeneralforsamling en gang om året i marts måned. Der vælges 9 mand/kvinde til en bestyrelse, som konstituerer sig selv. Arkivet holder til i den tidligere asylbolig fra 1765-1769.

Referat fra generalforsamling på Notmarkhus tirsdag d. 14. marts 2017 1. Efter en forårssang bød formanden, Birte Thuesen velkommen, og man gik over til generalforsamlingen (se bilag). Som dirigent blev valgt Marianne Pabst, der konstate- rede, at mødet var rettidigt indkaldt. Som stemmetællere blev valgt Else Fogh og Henning Vendelbo. Formandens beretning blev godkendt, ligeledes kassererens fremlæggelse af regnskabet. Kontingentet er uændret 75 kr. for enlige og 100 kr. for par. Der var ingen indkomne forslag. Derefter var der valg til bestyrelsen og suppleant- posterne. Der var genvalg af: Dagmar Clausen Rita Bromand Erling Paulsen Frede Vendelbo Jensen og suppleanten Horst Grünfledt. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Svend Erik Søren ikke ønskede genvalg. I stedet blev valgt Jette Klose Nielsen, Lilleskov (efter bestyrelsens forslag). Der var genvalg af revisorsuppleant Flemming Andresen. Evt. Der vbar indlæg af Ditlev Duus om hans og Else Fogs arbejde med registrering af kirkebøger og folketællinger. Thomas Hjordt fortalte nyt om Bevaringsforeningens virke. Det blev påtalt, at filmen om Augustenborgs 350 års jubilæum ikke var af bedste kvalitet. Det vil blive forsøgt rettet. Næste punkt var kaffe og kage. Derefter var det enhedschef Joan Reichmans tur til at fortælle om Natur- og Erhvervsstyrelsens opbygning i Augustenborg på Augustenborg Slot. Desværre måtte hun melde afbud dagen før. Hun var blevet kaldt til et hastemøde i København den 14. I stedet kom en kollega, teamleder Jesper Stendal Sørensen og fortalte om emnet. Aftenen havde ca. 40 deltagere. Der er sendt en buket til den afgående revisor Svend Erik Sørensen med tak for de år, han var revisor.