Lokalhistorisk Arkiv for Augustenborg og omegn Slotsallé 10, 6440 Augustenborg Tlf.: 74471808 Kommunearkiv Akivavalierne sorteres i følgende afdelinger: 2) Augustenborg flække (1920 - 1970 (incl. Ketting kommune fra l.April 1966)) 3) Asserballe sognekommune (1920 - 1967) 4) Ketting sognekommune (1920 - 1966) 5) Notmark sognekommune (1920 1967) 6) Asserballe - Notmark sognekommune (1967 - 1970) 7) Augustenborg kommune (efter 1. April 1970) Bemærkninger: Under den tyske administration fra 1864 til 1920 var der i de tre landsogne (Asserballe -Notmark og Ketting) flere kommmuner (gemeinde), der stort set svarede til de bestående ejerlav. l 1966 blev Ketting kommune sammenlagt med Augustenborg kommune. I 1967 blev Asserballe og Notmark kommuner sammenlagt til Asserballe - Notmark kommune. I 1970 blev Asserballe - Notmark kommune og Augustenborg kommune sammenlagt til den nuværende Augustenborg kommune. De tre sidste sammenlægninger havde virkning fra den l . April i det pågældende år. Der findes muligvis intet materiale fra alle disse tidsafsnit, men det kunne jo komme med tiden, hvorfor der allerede nu bør tages højde for det. Indenfor hver af disse syv afdelinger indsættes arkivalierne efter følgende orden: I. Personsager: Her tænkes der alene på sager vedrørende personer, der har haft med offentlige hverv at gøre, og kun arkivalier, der omhandler disse hverv. Det berører således ikke arkivets øvrige personsager, der fortsat arkiveres under egen afdeling. Det omfatter således: Sogne- og byrådsmedlemmer, Medlemmer af kommunale udvalg, kommisioner og nævn og lignende Kommunalt ansatte og som nævnt: kun arkivalier, som omhandler kommunale hverv og virksomhed. Valg til sogneråd og byråd (og evt. til amtsråd) medtages også under personsager, selvom valg i sig selv nærmere må betegnes somen sag (emne), men valg omhandler i høj grad personer (stillere,anbefalere, kandidater og valgte medlemmer), så det vil være merenaturligt at søge oplysninger herom under personsager. Folketællinger, adressebøger, telefonbøger og lignende kunne også placeres i denne afdeling, men disse er ligesom kirkebøger mere relevante i forbindelse med slægtsforskning, og bør derfor fortsat placeres i gæsterummene i forbindelse med selvbetjening. II. Steder (Topografi: Byer, Bebyggelser, Boliger m.v.): Denne afdeling bør omfatte alt, hvad arkivet rummer af topografi, d.v.s egnsbeskrivelse: "Beskrivelse af en geografisk lokalitet i enkeltheder såsom terræn, geologi, bebyggelse, befolkning, økonomi mm. Tillige fremstilling af topografiske kort." (fra Lademanns Leksikon). Herunder placeres alle arkivalier vedr. f. eksempel: Byer bebyggelser boliger sommerhuse byplanlægning byggevedtægter etc. havne gader veje stier vandløb søer og damme broer dæmninger o. s. v. Arkivalier, der giver oplysninger om de nævnte områder, er med til at give et geografisk og fysisk billede af vor kommune, og bør derfor være samlet eet sted. Pladshensyn kan måske umuliggøre dette, og derfor kan arkivalier vedrørende f eks. privatejede bygninger (ejendomshistorie) samles i en anden afdeling, men kommunale bygninger bør bevares i denne afdeling II III. Sager: (det, der i arkivets gældende jargon omtales som "Sagligt" - kunne også benævnes som "Emner" Her anbringes alt, som foregår i kommunalt regi, som ikke hører hjemme i en af de fornævnte afdelinger I og II. Der følger her en ikke udtømmende liste over eksempler: Dagsordener til byråds- eller udvalgsmøder Referater, omtaler, udklip fra disse møder Budgetter Årsregnskaber, -beretninger Planlægning på det sociale og sundhedsmæssige område Planlægning på fritids- og det kulterelle område (Skoleplanlægning findes i det særlige skolearkiv) Analyser, undersøgelse og. lign. på forskellige områder "Kommuneavisen" Anden information til borgerne Borgerinitiativer på det kommunale område (f.eks.underskriftsindsamlinger o. lign.) Forvaltningsforhold Skatteforhold Erhvervsforhold (Herunder arkivalier fra de enkelte virksomheder) Se "Arkivar" for flere oplysninger.